English | Ελληνικά

 

Ποιές ακριβώς είναι οι δοκιμασίες των εισιτήριων εξετάσεων;

1. Οι υποψήφιοι για εισαγωγή στο Α΄ έτος σπουδών του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών εκτελούν έργα εικαστικά από διάφορα πρότυπα, έμψυχα ή άψυχα ή και από τα δύο. Τα πρότυπα είναι τουλάχιστον δύο (2).
2. Η Επιτροπή Εισιτηρίων εξετάσεων ορίζει και τοποθετεί τα πρότυπα στις αίθουσες των διαγωνιζομένων. Για κάθε δοκιμασία ο διαγωνιζόμενος επιλέγει ελεύθερα ένα ή περισσότερα πρότυπα εκτός από την ή τις δοκιμασίες εκείνες, τις οποίες έχει τυχόν ορίσει σαν υποχρεωτικές με απόφαση της η Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων, σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο.
3. Τα έργα τα οποία εκτελούν οι υποψήφιοι είναι:
(α) Σχέδια σε φύλλο χαρτιού με μολύβι, κάρβουνο ή μελάνι
(β) Χρώμα σε χαρτόνι με τέμπερα, ακουαρέλα, ακρυλικά ή παστέλ.
4. Τα φύλλα χαρτιού και τα χαρτόνια χορηγούνται από την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών ενώ τα άλλα απαιτούμενα υλικά προσκομίζονται από τους υποψηφίους.
5. Από το σύνολο των έργων που εκτελεί κάθε υποψήφιος επιλέγει και παραδίδει στον Επιτηρητή:
(α) ένα μέχρι δύο (1.2) σχέδια από το αναλογικό σχέδιο εκ του φυσικού (μαύρο. Άσπρο από το γύψινο εκμαγείο) που εκπόνησε ο υποψήφιος την 1η και 2η ημέρα των εξετάσεων,
(β) ένα μέχρι δύο (1.2) έργα με χρώμα από την άσκηση χρώματος εκ του φυσικού. σύνθεση, που εκπόνησε ο υποψήφιος την 3η ημέρα των εξετάσεων,
(γ) μια άσκηση με θέμα το οποίο κληρώνεται μεταξύ τριών (3) θεμάτων που έχουν υποβληθεί από την Επιτροπή την ίδια μέρα και ώρα των εξετάσεων και το
οποίο ανακοινώνει η Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων. Η άσκηση αυτή αντιμετωπίζεται ελεύθερα από τους υποψήφιους (σχέδιο ή χρώμα), οι οποίοι παραδίνουν ένα (1) έργο που εκπονείται την 4η ημέρα των εξετάσεων, και
(δ) μια άσκηση με ελεύθερο θέμα, το οποίο επιλέγει ο κάθε υποψήφιος και αντιμετωπίζεται ελεύθερα (σχέδιο ή χρώμα), και παραδίνει ένα (1) έργο.
6. Ο Επιτηρητής τοποθετεί τα παραδοθέντα από τον υποψήφιο έργα, μέσα σε φάκελο που χορηγείται από την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.


Πως αξιολογούνται τα σχέδια των εξετάσεων;

1. Κάθε μέλος της Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων βαθμολογεί με ένα ακέραιο αριθμό το σύνολο των έργων του υποψηφίου από 1 έως 10, με άριστα το βαθμό δέκα (10) και βάση το βαθμό πέντε (5).

2. Μετά το τέλος της βαθμολόγησης και της εξαγωγής του γενικού βαθμού όλων των υποψηφίων, η Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων καταρτίζει και εγκρίνει τον πίνακα με τη βαθμολογία όλων των εξετασθέντων.

3. Γενικός βαθμός του υποψηφίου είναι το άθροισμα των βαθμών που συγκέντρωσε από τα μέλη της Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων διαιρούμενο δια του αριθμού των μελών αυτής.

4. Ο υποψήφιος για να κριθεί για εισαγωγή πρέπει να έχει συγκεντρώσει γενικό βαθμό τουλάχιστον πέντε (5).

5. Η εισαγωγή γίνεται κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας και μέχρι την κάλυψη του καθορισμένου αριθμού εισακτέων.

6. Οι υποψήφιοι που έχουν συγκεντρώσει γενικό βαθμό ίσο με εκείνο του τελευταίου εισαγόμενου, εισάγονται ως υπεράριθμοι.

7. Επανεξέταση, αναβαθμολόγηση ή χορήγηση φωτοαντιγράφων ή φωτογραφιών των έργων του υποψηφίου, δεν επιτρέπεται και η αξιολόγηση τους αφήνεται στην αντικειμενική και δίκαιη κρίση των μελών της Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων.

 

Έλεγχος προσέλευσης των υποψηφίων και τοποθέτησή τους.

1. Οι αίθουσες στις οποίες πρόκειται να διενεργηθούν οι εξετάσεις, καθώς και η κατανομή των υποψηφίων σε ομάδες γνωστοποιούνται στους ενδιαφερόμενους τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα, με ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.
2. Κάθε υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να είναι παρών κατά την έναρξη των εξετάσεων την πρώτη ημέρα και κατά την παράδοση των εργασιών την τελευταία.
3. Οι χρησιμοποιούμενες θέσεις στις αίθουσες των εξετάσεων για την τοποθέτηση των διαγωνιζομένων είναι αριθμημένες και σε κάθε υποψήφιο αντιστοιχεί μια θέση.
4. Κατά την ημέρα έναρξης των εξετάσεων κάθε υποψήφιος παίρνει κλήρο, ο οποίος προσδιορίζει την αίθουσα και τη θέση, στην οποία θα εξεταστεί. Αλλαγή θέσεων μεταξύ των υποψηφίων επιτρέπεται μέσα στην ίδια αίθουσα μετά από κοινή συμφωνία των διαγωνιζόμενων και έγκριση του Επόπτη ή των Βοηθών του.
5. Κατά την είσοδο των εξεταζομένων στις προκαθορισμένες αίθουσες ελέγχεται από τους επιτηρητές η ταυτότητα των εξεταζομένων, σύμφωνα με το «Δελτίο ταυτότητας υποψηφίου» και καταγράφεται η παρουσία κάθε υποψηφίου σε σχετική ονομαστική κατάσταση.
6. Το «Δελτίο ταυτότητας υποψηφίου» τοποθετείται από τον εξεταζόμενο σε εμφανές μέρος της ορισμένης γι’ αυτόν θέσης καθ’ όλη τη διάρκεια των εξετάσεων.

Διεξαγωγή Εξετάσεων

1. Οι απαιτούμενες πινακίδες χορηγούνται στους εξεταζόμενους με φροντίδα των Επιτηρητών.
2. Διαλείμματα κατά τις δοκιμασίες ορίζονται με απόφαση της Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων και γνωστοποιούνται στους υποψηφίους πριν από την έναρξη των εξετάσεων.
3. Ο υποψήφιος την τελευταία ημέρα των εξετάσεων επιλέγει και παραδίδει τα έργα του, καθώς και συμπληρωμένο καρτελάκι με τα ατομικά στοιχεία του και τον αριθμό των παραδοθέντων έργων.


Έκδοση αποτελεσμάτων, πρόσκληση και διαδικασία εγγραφής

1. Ο πίνακας των αποτελεσμάτων των εισιτηρίων εξετάσεων αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.

2. Η Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων μπορεί να αποφασίζει την έκθεση των έργων των επιτυχόντων για τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες.

3. Η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών υποβάλλει στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων εντός τριών (3) ημερών από την έκδοση των αποτελεσμάτων, ονομαστικό πίνακα εκείνων που εισάγονται στο πρώτο έτος του τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών και τον δημοσιεύει σε δύο (2) τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες της Αθήνας, καλώντας τους επιτυχόντες να προσέλθουν στη Γραμματεία του τμήματος της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών για εγγραφή, σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την επομένη της δημοσίευσης.

4. Για την εγγραφή στο Τμήμα Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, απαιτείται ο τίτλος απόλυσης του σχολείου από το οποίο αποφοίτησε ο υποψήφιος. Εφόσον κατατεθεί ο πρωτότυπος τίτλος μπορεί να αποσυρθεί με την κατάθεση αντίστοιχου αποδεικτικού ή επικυρωμένης φωτοτυπίας. Κατά την εγγραφή ο υποψήφιος υποβάλλει και υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 για τη μη εγγραφή του σε άλλο Τμήμα ή Σχολή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας.

5. Εκείνοι που δεν μπόρεσαν να ασκήσουν το από το αποτέλεσμα των εισιτηρίων εξετάσεων δικαίωμα εγγραφής τους μέσα στην προθεσμία που έχει ορισθεί για το έτος αυτό, έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση εγγραφής τους μόνο κατά το αμέσως επόμενο έτος και μέσα στην προθεσμία εγγραφής που ορίζεται για το έτος αυτό.

6. Τα έργα των αποτυχόντων υποψηφίων παραμένουν στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών επί ένα εξάμηνο από την έκδοση των αποτελεσμάτων και ύστερα καταστρέφονται αφού συνταχθεί σχετική πράξη. 

•   facebook

Επισκεφτείτε  την σελίδα μας στο facebook και γράψτε τα σχόλια σας

 

 

 

 

Περισσότερα >
•   ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΑΣΚΤ (ΑΘΗΝΑΣ) 2018

Η έκθεση επιτυχόντων της Α.Σ.Κ.Τ. (Αθήνα 2018) στο YouTube

 

Περισσότερα >
•   Arch Daily

Για όσους ενδιαφέρονται για αρχιτεκτονικά θέματα

 

 

 

Περισσότερα >
•   ΕΜΣΤ

Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης

 

 

 

Περισσότερα >
Copyright © 2010-2018 www.bartzokas.gr, All Rights Reserved.